پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
18/01/2012 kestanecik [tr] kestanecik گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 zehir zıkkım [tr] zehir zıkkım گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 müstenkif [tr] müstenkif گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 kefil [tr] kefil گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 sadistçe [tr] sadistçe گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 vıcırdaşma [tr] vıcırdaşma گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 muhtasar [tr] muhtasar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 yangıncı [tr] yangıncı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 vârissiz [tr] vârissiz گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 iç işleri [tr] iç işleri گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 nakkare [tr] nakkare گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 kuş kafesi [tr] kuş kafesi گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 kaypamak [tr] kaypamak گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 kuru kafa [tr] kuru kafa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 kızlar [tr] kızlar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 Kıptîlik [tr] Kıptîlik گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2012 ödenti [tr] ödenti گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 uzluk [tr] uzluk گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 yutturmak [tr] yutturmak گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 yerlileşmek [tr] yerlileşmek گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 keyifsizlik [tr] keyifsizlik گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 mersingiller [tr] mersingiller گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 uyulmak [tr] uyulmak گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 noktalama [tr] noktalama گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 lâzanya [tr] lâzanya گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 yardımcı ders [tr] yardımcı ders گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2012 sevdalı [tr] sevdalı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 köpekleşme [tr] köpekleşme گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 çalışan [tr] çalışan گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 bahçede [tr] bahçede گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن