پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
30/01/2012 inhibitör [tr] inhibitör گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 Kumanca [tr] Kumanca گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 mazarrat [tr] mazarrat گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 kombine [tr] kombine گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 mütehakkim [tr] mütehakkim گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 örgen [tr] örgen گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 yatışma [tr] yatışma گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 meyusiyet [tr] meyusiyet گۆکردنی 0 دەنگی
30/01/2012 keskinletme [tr] keskinletme گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 katafalk [tr] katafalk گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 muttali [tr] muttali گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/01/2012 tembihleme [tr] tembihleme گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/01/2012 zürefa [tr] zürefa گۆکردنی 0 دەنگی
19/01/2012 temayül [tr] temayül گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/01/2012 temayüz [tr] temayüz گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 koka [tr] koka گۆکردنی 1 دەنگی
18/01/2012 nimbus [tr] nimbus گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2012 kirişhane [tr] kirişhane گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 nakit kartı [tr] nakit kartı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 ısı cam [tr] ısı cam گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 yüzü kara [tr] yüzü kara گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 şerbetçi [tr] şerbetçi گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 yeniyetme [tr] yeniyetme گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 modernleşmek [tr] modernleşmek گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 nüktecilik [tr] nüktecilik گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 papura [tr] papura گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 sekili [tr] sekili گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 sarnıçlı [tr] sarnıçlı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 su tabakası [tr] su tabakası گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 yanaşılmak [tr] yanaşılmak گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن