پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
30/01/2012 kondansatör [tr] kondansatör گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 yağmalanmak [tr] yağmalanmak گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 iğrendirmek [tr] iğrendirmek گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 şoke [tr] şoke گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 loşluk [tr] loşluk گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 paspallık [tr] paspallık گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 losyon [tr] losyon گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 manifatura [tr] manifatura گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 salıntılı [tr] salıntılı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 kadran [tr] kadran گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 işkembecilik [tr] işkembecilik گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 zilsiz [tr] zilsiz گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 kıldırma [tr] kıldırma گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 mukabele [tr] mukabele گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 pohpohlanma [tr] pohpohlanma گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 kocamanca [tr] kocamanca گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 üçtaş [tr] üçtaş گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 yargı erki [tr] yargı erki گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 konulu [tr] konulu گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 iç güveyi [tr] iç güveyi گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 sınanma [tr] sınanma گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 pısırık [tr] pısırık گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 ritmli [tr] ritmli گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 kınalı [tr] kınalı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 Kızık [tr] Kızık گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 yassı [tr] yassı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 yan yan [tr] yan yan گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 şekildaşlık [tr] şekildaşlık گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 yağır [tr] yağır گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 siyahımtırak [tr] siyahımtırak گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن