پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
31/01/2012 imrendirme [tr] imrendirme گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 regaip [tr] regaip گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 koşullu [tr] koşullu گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 meleşmek [tr] meleşmek گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 kâr [tr] kâr گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 statü [tr] statü گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 indinde [tr] indinde گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 kalıt [tr] kalıt گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 pelesenk [tr] pelesenk گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 savuşturmak [tr] savuşturmak گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 sezdirme [tr] sezdirme گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 kabataslak [tr] kabataslak گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 mütemadi [tr] mütemadi گۆکردنی 0 دەنگی
31/01/2012 uzmanlaşmak [tr] uzmanlaşmak گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 yoksun [tr] yoksun گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 kiralama [tr] kiralama گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 meziyetli [tr] meziyetli گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 sıyrık [tr] sıyrık گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 muallâ [tr] muallâ گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 muaf [tr] muaf گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 vedalaşma [tr] vedalaşma گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 yuhalama [tr] yuhalama گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 yalıtılma [tr] yalıtılma گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 peyderpey [tr] peyderpey گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 mersiye [tr] mersiye گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 zahirî [tr] zahirî گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 kramp [tr] kramp گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 mülkî idare [tr] mülkî idare گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 lâkırdı [tr] lâkırdı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/01/2012 yüz akı [tr] yüz akı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن