پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
01/02/2012 öğretme [tr] öğretme گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 onca [tr] onca گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 pragmacılık [tr] pragmacılık گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 kanatlandırma [tr] kanatlandırma گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 kütürdetmek [tr] kütürdetmek گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 muhabere [tr] muhabere گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 karasal [tr] karasal گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 mahmuzlamak [tr] mahmuzlamak گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 örgütlenme [tr] örgütlenme گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 kuluçkalık [tr] kuluçkalık گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 inkisar etmek [tr] inkisar etmek گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 inan [tr] inan گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 mamur [tr] mamur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 milliyetsiz [tr] milliyetsiz گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 ıslama [tr] ıslama گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 seçicilik [tr] seçicilik گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 vebalı [tr] vebalı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 muzırlaşma [tr] muzırlaşma گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 mantıksız [tr] mantıksız گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 insansı [tr] insansı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 lâyemut [tr] lâyemut گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 kıymık [tr] kıymık گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 saçılış [tr] saçılış گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 katık [tr] katık گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 zehirlilik [tr] zehirlilik گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 kuşaksız [tr] kuşaksız گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 vukufsuzluk [tr] vukufsuzluk گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 Kasem [tr] Kasem گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2012 itilâ [tr] itilâ گۆکردنی 0 دەنگی
31/01/2012 muvaffakıyetsizlik [tr] muvaffakıyetsizlik گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن