پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
18/01/2012 röportajcı [tr] röportajcı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 kapüşon [tr] kapüşon گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 meyane [tr] meyane گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 soğumölçer [tr] soğumölçer گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 mücrim [tr] mücrim گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 cızırtı [tr] cızırtı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 fısıltı [tr] fısıltı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 şistleşmek [tr] şistleşmek گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 nargiller [tr] nargiller گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 mekanize birliği [tr] mekanize birliği گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 liflemek [tr] liflemek گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 pastırmacı [tr] pastırmacı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 yadırgama [tr] yadırgama گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 kayıngiller [tr] kayıngiller گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 yemişlik [tr] yemişlik گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 kazandırmak [tr] kazandırmak گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 yivli [tr] yivli گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 yöneltilme [tr] yöneltilme گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 millettaş [tr] millettaş گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 seçkinler [tr] seçkinler گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 pastil [tr] pastil گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 kenevir [tr] kenevir گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 Lâpon [tr] Lâpon گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 karımak [tr] karımak گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 yayık ağızlı [tr] yayık ağızlı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 sıyanet etmek [tr] sıyanet etmek گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 örümceklenmek [tr] örümceklenmek گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 varaklama [tr] varaklama گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 kısıtlı [tr] kısıtlı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/01/2012 yabanî marul [tr] yabanî marul گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن