پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/02/2012 yegân [tr] yegân گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/02/2012 kromozom [tr] kromozom گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/02/2012 mütemayil [tr] mütemayil گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/02/2012 icazetname [tr] icazetname گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/02/2012 sülüs [tr] sülüs گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/02/2012 münazara [tr] münazara گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/02/2012 nispetsiz [tr] nispetsiz گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 ürpertici [tr] ürpertici گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 zeyrek [tr] zeyrek گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 kaskatı [tr] kaskatı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 yasalaşma [tr] yasalaşma گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 sonuçlandırma [tr] sonuçlandırma گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 kıvamlaştırmak [tr] kıvamlaştırmak گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 kontrolcü [tr] kontrolcü گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 mahmurluk [tr] mahmurluk گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 imreniş [tr] imreniş گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 palet [tr] palet گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 realite [tr] realite گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 ledün [tr] ledün گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 saksılık [tr] saksılık گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 savunulma [tr] savunulma گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 kazıtma [tr] kazıtma گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 kırkyama [tr] kırkyama گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 sığma [tr] sığma گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 vasıl [tr] vasıl گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 istifa [tr] istifa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 zıtlık [tr] zıtlık گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 kadük [tr] kadük گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 sömürgeleşme [tr] sömürgeleşme گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/02/2012 katolik [tr] katolik گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن