پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
19/01/2012 zürefa [tr] zürefa گۆکردنی 0 دەنگی
19/01/2012 tembihleme [tr] tembihleme گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/01/2012 temayül [tr] temayül گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/01/2012 temayüz [tr] temayüz گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/01/2012 askeri darbe [tr] askeri darbe گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/01/2012 cehalet [tr] cehalet گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2012 topuz [tr] topuz گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/01/2012 temelli [tr] temelli گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2012 temenni [tr] temenni گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2012 git gide [tr] git gide گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/01/2012 tasarı [tr] tasarı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/01/2012 tasarı [tg] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
17/01/2012 tez [tr] tez گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/01/2012 harmonik [tr] harmonik گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/01/2012 polinom [tr] polinom گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/01/2012 felç [tr] felç گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/01/2012 son dakika [tr] son dakika گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/01/2012 tıkırtı [tr] tıkırtı گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/01/2012 triko [tr] triko گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/01/2012 sağanak yağış [tr] sağanak yağış گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/01/2012 kızıl derili [tr] kızıl derili گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/01/2012 boya badana [tr] boya badana گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن