پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
30/06/2010 Nicolas Mahut [fr] Nicolas Mahut گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/06/2010 Laveaux [fr] Laveaux گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/06/2010 Laurent Ugo [fr] Laurent Ugo گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2010 Ipsen [fr] Ipsen گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2010 Maupassant [fr] Maupassant گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2010 équivalent [fr] équivalent گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2010 dulac [fr] dulac گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2010 tiersmondiste [fr] tiersmondiste گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2010 brésilienne [fr] brésilienne گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2010 Regrettons beaucoup [fr] Regrettons beaucoup گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2010 Frank Leboeuf [fr] Frank Leboeuf گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2010 éteins [fr] éteins گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/06/2010 Emile Zola [fr] Emile Zola گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2010 m'appelle [fr] m'appelle گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/06/2010 Eric Dansault [fr] Eric Dansault گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2010 Société d'Emboutissage de Bourgogne [fr] Société d'Emboutissage de Bourgogne گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2010 Henri Wallon [fr] Henri Wallon گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2010 naît [fr] naît گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/06/2010 Fos-sur-Mer [fr] Fos-sur-Mer گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2010 Abbaye Saint-Gervais [fr] Abbaye Saint-Gervais گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2010 vidocq [fr] vidocq گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2010 réclament [fr] réclament گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2010 Didier Drogba [fr] Didier Drogba گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2010 Etienne Bacrot [fr] Etienne Bacrot گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/06/2010 Maxime Vachier-Lagrave [fr] Maxime Vachier-Lagrave گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/06/2010 presenterai [fr] presenterai گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2010 parlaient [fr] parlaient گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/06/2010 allaient [fr] allaient گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/06/2010 templion [fr] templion گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2010 Servier [fr] Servier گۆکردنی 0 دەنگی