پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
16/09/2010 mesmo si [ia] mesmo si گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 hodie mesmo [ia] hodie mesmo گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 ora mesmo [ia] ora mesmo گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 mestiero [ia] mestiero گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 mesura [ia] mesura گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 methodo [ia] methodo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/09/2010 metric [ia] metric گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 metro [ia] metro گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 mi [ia] mi گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 mie [ia] mie گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 le mie [ia] le mie گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 minimo [ia] minimo گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 ministro [ia] ministro گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 minor [ia] minor گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 minutiose [ia] minutiose گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 misericordia [ia] misericordia گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 mixtura [ia] mixtura گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 mobile [ia] mobile گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 moda [ia] moda گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 modello [ia] modello گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 modeste [ia] modeste گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 modo [ia] modo گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 molestar [ia] molestar گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 moleste [ia] moleste گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 molino [ia] molino گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 molliate [ia] molliate گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 mus [ia] mus گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 nam [ia] nam گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 musical [ia] musical گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2010 mute [ia] mute گۆکردنی 0 دەنگی