پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
08/06/2010 touzañ [br] touzañ گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 stur [br] stur گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 straedou [br] straedou گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2010 tad-kozh [br] tad-kozh گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 tenn [br] tenn گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2010 trumm [br] trumm گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 trec’h [br] trec’h گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 troc’hañ [br] troc’hañ گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 tuchantik [br] tuchantik گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 un tammig [br] un tammig گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 vogalenn [br] vogalenn گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 vil [br] vil گۆکردنی 1 دەنگی
08/06/2010 unnek [br] unnek گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 war-dro [br] war-dro گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 urzhiataerezh [br] urzhiataerezh گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 Unaniezh Europa [br] Unaniezh Europa گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 spont [br] spont گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2010 unnekvet [br] unnekvet گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2010 ur wech [br] ur wech گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 unan [br] unan گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2010 Nolwenn [br] Nolwenn گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 Brezhoneg [br] Brezhoneg گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن