پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
14/01/2015 Yseut [fr] Yseut گۆکردنی 0 دەنگی
14/01/2015 Griois [fr] Griois گۆکردنی 0 دەنگی
14/01/2015 Beutin [fr] Beutin گۆکردنی 0 دەنگی
14/01/2015 Chouarain [fr] Chouarain گۆکردنی 0 دەنگی
14/01/2015 mi-drisse [fr] mi-drisse گۆکردنی 0 دەنگی
14/01/2015 gagnent [fr] gagnent گۆکردنی 1 دەنگی
14/01/2015 Tronchot [fr] Tronchot گۆکردنی 0 دەنگی
14/01/2015 Beaucarne [fr] Beaucarne گۆکردنی 0 دەنگی
14/01/2015 Jean-Claude Biguine [fr] Jean-Claude Biguine گۆکردنی 0 دەنگی
11/01/2015 Benyamin Nétanyahou [fr] Benyamin Nétanyahou گۆکردنی 1 دەنگی
11/01/2015 latino-américan [fr] latino-américan گۆکردنی 0 دەنگی
11/01/2015 Saint-Florent [fr] Saint-Florent گۆکردنی 0 دەنگی
11/01/2015 joueuse [fr] joueuse گۆکردنی 0 دەنگی
11/01/2015 s'allonger [fr] s'allonger گۆکردنی 2 دەنگی
11/01/2015 animaux [fr] animaux گۆکردنی 0 دەنگی
11/01/2015 retourner [fr] retourner گۆکردنی 1 دەنگی
11/01/2015 entier [fr] entier گۆکردنی 1 دەنگی
11/01/2015 aéroport [fr] aéroport گۆکردنی 8 دەنگی
11/01/2015 droit [fr] droit گۆکردنی 4 دەنگی
10/01/2015 Fornage [fr] Fornage گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2015 Troissy [fr] Troissy گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2015 brusques [fr] brusques گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2015 l'importante [fr] l'importante گۆکردنی 1 دەنگی
10/01/2015 ne peux m’en [fr] ne peux m’en گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2015 Le Sacre du Printemps [fr] Le Sacre du Printemps گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2015 point-centre [fr] point-centre گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2015 fosse olécrânienne [fr] fosse olécrânienne گۆکردنی -1 دەنگی
10/01/2015 symphyse pubienne [fr] symphyse pubienne گۆکردنی -1 دەنگی
10/01/2015 La Petite Fadette [fr] La Petite Fadette گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2015 cinéma underground [fr] cinéma underground گۆکردنی 0 دەنگی