پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/02/2009 Cachar [es] Cachar گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 Augusto Pinochet [es] Augusto Pinochet گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 Santiago de Chile [es] Santiago de Chile گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 llegado [es] llegado گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 sobrevivió [es] sobrevivió گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 impulso [es] impulso گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 sumergido [es] sumergido گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 escondidas [es] escondidas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/02/2009 enviaba [es] enviaba گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 semanales [es] semanales گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 libras [es] libras گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 acompañante [es] acompañante گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 pudo [es] pudo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/02/2009 contemplaciones [es] contemplaciones گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 echó [es] echó گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/02/2009 ropa [es] ropa گۆکردنی 1 دەنگی
04/02/2009 descubrió [es] descubrió گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 bronca [es] bronca گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 personalidad [es] personalidad گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/02/2009 eligiera [es] eligiera گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 regalado [es] regalado گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 recuerdos [es] recuerdos گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 sólo [es] sólo گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2009 veía [es] veía گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/02/2009 carnitina [es] carnitina گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2009 preciados [es] preciados گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2009 tremendamente [es] tremendamente گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2009 rememora [es] rememora گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2009 piensa [es] piensa گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2009 pocas [es] pocas گۆکردنی 0 دەنگی