پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
15/12/2012 trigésima [es] trigésima گۆکردنی 0 دەنگی
15/12/2012 unigénito [es] unigénito گۆکردنی 0 دەنگی
15/12/2012 unigénita [es] unigénita گۆکردنی 0 دەنگی
15/12/2012 episcopal [es] episcopal گۆکردنی 0 دەنگی
15/12/2012 Fabián Ximeno [es] Fabián Ximeno گۆکردنی 0 دەنگی
15/12/2012 Ramón Martínez Ocaranza [es] Ramón Martínez Ocaranza گۆکردنی 0 دەنگی
15/12/2012 La Movida Madrileña [es] La Movida Madrileña گۆکردنی 0 دەنگی
15/12/2012 Kratos [es] Kratos گۆکردنی 0 دەنگی
15/12/2012 bendecido [es] bendecido گۆکردنی 0 دەنگی
15/12/2012 mitra episcopal [es] mitra episcopal گۆکردنی 0 دەنگی
15/12/2012 Aula Magna [es] Aula Magna گۆکردنی 0 دەنگی
15/12/2012 resguardado [es] resguardado گۆکردنی 0 دەنگی
15/12/2012 certificada [es] certificada گۆکردنی 0 دەنگی
15/12/2012 troyana [es] troyana گۆکردنی 0 دەنگی
15/12/2012 Ramón del Valle-Inclán [es] Ramón del Valle-Inclán گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2012 Caja de Pandora [es] Caja de Pandora گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2012 cañaheja [es] cañaheja گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2012 selva tropical [es] selva tropical گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2012 polifacética [es] polifacética گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2012 Guerra de Troya [es] Guerra de Troya گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2012 heraldo de armas [es] heraldo de armas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/12/2012 colado [es] colado گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2012 colando [es] colando گۆکردنی 0 دەنگی