بەکارهێنەر:

ret001

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی ret001

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/04/2013 poläraxel [sv] poläraxel گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 Adelgunde [sv] Adelgunde گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 Karhu-gruppen [sv] Karhu-gruppen گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 John Gustaf Agelii [sv] John Gustaf Agelii گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 pivå [sv] pivå گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 Hans Olof Jeppsson [sv] Hans Olof Jeppsson گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 Solveig Andersson [sv] Solveig Andersson گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 Sune Andersson [sv] Sune Andersson گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 Stig Sundqvist [sv] Stig Sundqvist گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 Karl-Erik Palmér [sv] Karl-Erik Palmér گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 Calle Palmér [sv] Calle Palmér گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 Bror Mellberg [sv] Bror Mellberg گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 residy [sv] residy گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 Tove Torbiörnsson [sv] Tove Torbiörnsson گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 Helena Munktell [sv] Helena Munktell گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 Per Mårtensson [sv] Per Mårtensson گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 böjspricka [sv] böjspricka گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 Djurgårdsbrunn [sv] Djurgårdsbrunn گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 Dahlstedt [sv] Dahlstedt گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/04/2013 Gudrun Sjödén [sv] Gudrun Sjödén گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 Olle Adolphson [sv] Olle Adolphson گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 pi-dagen [sv] pi-dagen گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 restterm [sv] restterm گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 regression [sv] regression گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 residual [sv] residual گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 rekursiv [sv] rekursiv گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 fyrsiding [sv] fyrsiding گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 pseudoinvers [sv] pseudoinvers گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 manchuiska [sv] manchuiska گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2013 Manchuriet [sv] Manchuriet گۆکردنی 0 دەنگی