بەکارهێنەر:

ret001

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی ret001

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
30/12/2013 periodiciteten [sv] periodiciteten گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 produktionsformen [sv] produktionsformen گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 tryckas [sv] tryckas گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 storleksordningen [sv] storleksordningen گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 konserverande [sv] konserverande گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 kulturyttringarna [sv] kulturyttringarna گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 bevaransvärda [sv] bevaransvärda گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 ögonblicksbild [sv] ögonblicksbild گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 majoritetskulturen [sv] majoritetskulturen گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 bejakandet [sv] bejakandet گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 mångkulturens [sv] mångkulturens گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 minoritetskulturer [sv] minoritetskulturer گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 Mångkultur [sv] Mångkultur گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 mångkulturella [sv] mångkulturella گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 Helheten [sv] Helheten گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 berikas [sv] berikas گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 oanvändbart [sv] oanvändbart گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 bevarandet [sv] bevarandet گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 processbeskrivning [sv] processbeskrivning گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 momentet [sv] momentet گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 LED-lamporna [sv] LED-lamporna گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 tänds [sv] tänds گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 sjukvårdsplanering [sv] sjukvårdsplanering گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 hudflänger [sv] hudflänger گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 Styrningen [sv] Styrningen گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 styrningsmetoder [sv] styrningsmetoder گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 buntar [sv] buntar گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 avfärdar [sv] avfärdar گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 använts [sv] använts گۆکردنی لەلایەن goeranm
30/12/2013 överlevt [sv] överlevt گۆکردنی لەلایەن goeranm