پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
26/12/2013 våldsutövning [sv] våldsutövning گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 Nollpointsmetoden [sv] Nollpointsmetoden گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 kortfattade [sv] kortfattade گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 bantningsmetod [sv] bantningsmetod گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 kalorifria [sv] kalorifria گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 oregelbundna [sv] oregelbundna گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 strävsamma [sv] strävsamma گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 sagans [sv] sagans گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 problemlösningsmoral [sv] problemlösningsmoral گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 händelsekedjan [sv] händelsekedjan گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 kärleksfulla [sv] kärleksfulla گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 kärleksfullheten [sv] kärleksfullheten گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 Kroppsstraff [sv] Kroppsstraff گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 vardagsmat [sv] vardagsmat گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 berättades [sv] berättades گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 giftes [sv] giftes گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 skrikande [sv] skrikande گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 gungstolen [sv] gungstolen گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 stickning [sv] stickning گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 formulerad [sv] formulerad گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 bondmoran [sv] bondmoran گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 riset [sv] riset گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 slakta [sv] slakta گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 förlängd [sv] förlängd گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 Varumärket [sv] Varumärket گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 uppknutna [sv] uppknutna گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 trångt [sv] trångt گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 Varutillverkning [sv] Varutillverkning گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 förtroendekapital [sv] förtroendekapital گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/12/2013 katten [sv] katten گۆکردنی لەلایەن pernys32