پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
30/10/2009 praxisgebühr [de] praxisgebühr گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/10/2009 Nachrücker [de] Nachrücker گۆکردنی 0 دەنگی
30/10/2009 Misshandlung [de] Misshandlung گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/10/2009 Autobombe [de] Autobombe گۆکردنی 0 دەنگی
30/10/2009 Datenschutz [de] Datenschutz گۆکردنی 0 دەنگی
30/10/2009 integral [de] integral گۆکردنی 0 دەنگی
30/10/2009 Schuldenabbau [de] Schuldenabbau گۆکردنی 0 دەنگی
30/10/2009 Fürniss [de] Fürniss گۆکردنی 0 دەنگی
30/10/2009 Unterschicht [de] Unterschicht گۆکردنی 0 دەنگی
30/10/2009 Zapfenstreich [de] Zapfenstreich گۆکردنی 0 دەنگی
30/10/2009 razzia [de] razzia گۆکردنی 0 دەنگی
30/10/2009 Regierungserklärung [de] Regierungserklärung گۆکردنی 0 دەنگی
30/10/2009 Sicherheitslücke [de] Sicherheitslücke گۆکردنی 0 دەنگی
30/10/2009 Mehrfamilienhaus [de] Mehrfamilienhaus گۆکردنی 0 دەنگی
30/10/2009 Leitzins [de] Leitzins گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/10/2009 Apotheker [de] Apotheker گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/10/2009 Bundestagspräsident [de] Bundestagspräsident گۆکردنی 0 دەنگی
30/10/2009 Allerheiligen [de] Allerheiligen گۆکردنی 0 دەنگی
30/10/2009 vgl. [de] vgl. گۆکردنی 0 دەنگی
30/10/2009 euer [de] euer گۆکردنی 4 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/10/2009 Steinecke [de] Steinecke گۆکردنی 0 دەنگی
30/10/2009 Reformationstag [de] Reformationstag گۆکردنی 0 دەنگی