پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
30/11/2019 пантография [ru] пантография گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 гетерогеномный [ru] гетерогеномный گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 пассажироперевозка [ru] пассажироперевозка گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 электровибратор [ru] электровибратор گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 электродетонатор [ru] электродетонатор گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 электроэкскаватор [ru] электроэкскаватор گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 переяровизировать [ru] переяровизировать گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 яровизирующий [ru] яровизирующий گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 яровизатор [ru] яровизатор گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 вождица [ru] вождица گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 тиранка [ru] тиранка گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 диктаторша [ru] диктаторша گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 милаш [ru] милаш گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 центумвир [ru] центумвир گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 циркадианный [ru] циркадианный گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 цератопс [ru] цератопс گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 цзаофань [ru] цзаофань گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 биолингвистика [ru] биолингвистика گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 жироскоп [ru] жироскоп گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 синовит [ru] синовит گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 трен [ru] трен گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 социофоб [ru] социофоб گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 тригонокефалия [ru] тригонокефалия گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 вокалиграмма [ru] вокалиграмма گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 талассоид [ru] талассоид گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 простиль [ru] простиль گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 контуш [ru] контуш گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 синоксаль [ru] синоксаль گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 интерметаллид [ru] интерметаллид گۆکردنی 0 دەنگی
27/11/2019 архонт [ru] архонт گۆکردنی 0 دەنگی