پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
17/09/2019 многовариантность [ru] многовариантность گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 многовариантен [ru] многовариантен گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 многовариантный [ru] многовариантный گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 europeanisation [en] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
17/09/2019 харедизация [ru] харедизация گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 исламизировать [ru] исламизировать گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 антиисламистский [ru] антиисламистский گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 исламистка [ru] исламистка گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 происламский [ru] происламский گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 антиисламский [ru] антиисламский گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 посленацистский [ru] посленацистский گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 донацистский [ru] донацистский گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 сталинско-брежневский [ru] сталинско-брежневский گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 раннесталинский [ru] раннесталинский گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 позднесталинский [ru] позднесталинский گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 неосталинистский [ru] неосталинистский گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 ленинско-сталинский [ru] ленинско-сталинский گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 сталинистский [ru] сталинистский گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 сталинистка [ru] сталинистка گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 неосталинистка [ru] неосталинистка گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 неосталинист [ru] неосталинист گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 антисталинистка [ru] антисталинистка گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 сталинщина [ru] сталинщина گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 левоэкстремистский [ru] левоэкстремистский گۆکردنی لەلایەن Spinster
17/09/2019 патриотничать [ru] патриотничать گۆکردنی لەلایەن Spinster
15/09/2019 медиаперсона [ru] медиаперсона گۆکردنی لەلایەن Spinster
15/09/2019 Фленсбург [ru] Фленсбург گۆکردنی لەلایەن melikilikimaka
15/09/2019 антирелигия [ru] антирелигия گۆکردنی لەلایەن Spinster
15/09/2019 Национальрат [ru] Национальрат گۆکردنی لەلایەن Spinster
15/09/2019 кровосмесительный [ru] кровосмесительный گۆکردنی لەلایەن Spinster