پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
25/08/2019 Bartugueres [ca] Bartugueres گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2019 torrent de Bartrons [ca] torrent de Bartrons گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2019 Bartró [ca] Bartró گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2019 torrent d'en Bartra [ca] torrent d'en Bartra گۆکردنی لەلایەن Somhitots
25/08/2019 Can Bartomeu [ca] Can Bartomeu گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2019 REC Bartés [ca] REC Bartés گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2019 Borda Bartomico [ca] Borda Bartomico گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2019 Mas Bartomeu [ca] Mas Bartomeu گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2019 Cal Bartomeu [ca] Cal Bartomeu گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2019 Borda de Bartomeu [ca] Borda de Bartomeu گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2019 Can Bartomet [ca] Can Bartomet گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2019 Bartolina [ca] Bartolina گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2019 Mas de Bartolo [ca] Mas de Bartolo گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2019 Mas Bartolí [ca] Mas Bartolí گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2019 Can Bartolí [ca] Can Bartolí گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2019 barranc del Bartolí [ca] barranc del Bartolí گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2019 Mas de Bartolet [ca] Mas de Bartolet گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2019 rec de Bartés [ca] rec de Bartés گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2019 Bartés [ca] Bartés گۆکردنی لەلایەن didace
08/08/2019 bosc del Bartalet [ca] bosc del Bartalet گۆکردنی لەلایەن didace
08/08/2019 bosc de la Barta [ca] bosc de la Barta گۆکردنی لەلایەن didace
08/08/2019 serrat de les Barses [ca] serrat de les Barses گۆکردنی لەلایەن didace
08/08/2019 barranc de les Barses [ca] barranc de les Barses گۆکردنی لەلایەن didace
08/08/2019 plans dels Barruts [ca] plans dels Barruts گۆکردنی لەلایەن didace
08/08/2019 Mas dels Barruts [ca] Mas dels Barruts گۆکردنی لەلایەن didace
08/08/2019 Cal Barrusca [ca] Cal Barrusca گۆکردنی لەلایەن didace
08/08/2019 Borda de Barrusca [ca] Borda de Barrusca گۆکردنی لەلایەن didace
08/08/2019 Barrulles [ca] Barrulles گۆکردنی لەلایەن didace
08/08/2019 torrent Barrullar [ca] torrent Barrullar گۆکردنی لەلایەن didace
08/08/2019 font de la Barrulla [ca] font de la Barrulla گۆکردنی لەلایەن didace