پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
26/04/2010 albergará [es] albergará گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/04/2010 datan [es] datan گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/04/2010 mistela [es] mistela گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/04/2010 chocó [es] chocó گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 profetizaría [es] profetizaría گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 asomaría [es] asomaría گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 auscultado [es] auscultado گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 asolando [es] asolando گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 estuqué [es] estuqué گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 pulí [es] pulí گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 nivelando [es] nivelando گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 encalé [es] encalé گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 lijaría [es] lijaría گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 iluminando [es] iluminando گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 respetaría [es] respetaría گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 milanés [es] milanés گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 micronesio [es] micronesio گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 redescubrió [es] redescubrió گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 impresionismo [es] impresionismo گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 ilustra [es] ilustra گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 afligida [es] afligida گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 marchitarse [es] marchitarse گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 hospitalizada [es] hospitalizada گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 tapando [es] tapando گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/04/2010 excepcionalmente [es] excepcionalmente گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/04/2010 acariciaría [es] acariciaría گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/04/2010 comprometiendo [es] comprometiendo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/04/2010 acariciaré [es] acariciaré گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/04/2010 comprometeré [es] comprometeré گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/04/2010 acatando [es] acatando گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن