پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
16/05/2010 La Cañiza [es] La Cañiza گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 Cambados [es] Cambados گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 Vilanova de Arousa [es] Vilanova de Arousa گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 tui [es] tui گۆکردنی لەلایەن vetustense
16/05/2010 tomiño [es] tomiño گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 Sotomayor [es] Sotomayor گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 Silleda [es] Silleda گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 Redondela [es] Redondela گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 Ponteareas [es] Ponteareas گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 Nigrán [es] Nigrán گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 Las Gabias [es] Las Gabias گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 Illora [es] Illora گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 La Zubia [es] La Zubia گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 recortando [es] recortando گۆکردنی لەلایەن Karurosa
16/05/2010 extractando [es] extractando گۆکردنی لەلایەن vetustense
16/05/2010 encogiendo [es] encogiendo گۆکردنی لەلایەن Karurosa
16/05/2010 condensada [es] condensada گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 resumida [es] resumida گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 recortada [es] recortada گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 extractada [es] extractada گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 encogida [es] encogida گۆکردنی لەلایەن Karurosa
16/05/2010 abrevié [es] abrevié گۆکردنی لەلایەن Karurosa
16/05/2010 condensé [es] condensé گۆکردنی لەلایەن vetustense
16/05/2010 resumí [es] resumí گۆکردنی لەلایەن Karurosa
16/05/2010 recorté [es] recorté گۆکردنی لەلایەن antowalad
16/05/2010 reduje [es] reduje گۆکردنی لەلایەن Karurosa
16/05/2010 encogí [es] encogí گۆکردنی لەلایەن juanmanuelv
16/05/2010 abreviaría [es] abreviaría گۆکردنی لەلایەن vetustense
16/05/2010 condensaría [es] condensaría گۆکردنی لەلایەن Karurosa
16/05/2010 recortaría [es] recortaría گۆکردنی لەلایەن antowalad