پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/11/2018 solicita [ro] solicita گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 Sandel [ro] Sandel گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 iubea [ro] iubea گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 împărăție [ro] împărăție گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 Ialta [ro] Ialta گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 Simferopol [ro] Simferopol گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 Criuleni [ro] Criuleni گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 Căușeni [ro] Căușeni گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 Cimișlia [ro] Cimișlia گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 Ocnița [ro] Ocnița گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 Râul Doneț [ro] Râul Doneț گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 Marea Azov [ro] Marea Azov گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 Rea [ro] Rea گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 doctorului [ro] doctorului گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 un animal [ro] un animal گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 animalul [ro] animalul گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 microhertz [ro] microhertz گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 Thoma Ionescu [ro] Thoma Ionescu گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 doctorul [ro] doctorul گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 radiobaliză [ro] radiobaliză گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 doctorilor [ro] doctorilor گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 doctorii din spital [ro] doctorii din spital گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 doctorii [ro] doctorii گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 blana animalului [ro] blana animalului گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 animalului [ro] animalului گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 noi aveam [ro] noi aveam گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 voi aveați [ro] voi aveați گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 ei aveau [ro] ei aveau گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 ele aveau [ro] ele aveau گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2018 o soră [ro] o soră گۆکردنی 0 دەنگی