پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/09/2009 агнец [bg] агнец گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 агне [bg] агне گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/09/2009 агент [bg] агент گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 агенция [bg] агенция گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 автор [bg] автор گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 автомонтьор [bg] автомонтьор گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 велосипед [bg] велосипед گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 Кола [bg] Кола گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 абзац [bg] абзац گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 абонат [bg] абонат گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 аборт [bg] аборт گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 абсурдно [bg] абсурдно گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 автобиография [bg] автобиография گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 адамова ябълка [bg] адамова ябълка گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 администратор [bg] администратор گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 администрация [bg] администрация گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 адрес [bg] адрес گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 адресат [bg] адресат گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 адресна регистрация [bg] адресна регистрация گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 азбучен [bg] азбучен گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 азбука [bg] азбука گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 азиатски [bg] азиатски گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 азимут [bg] азимут گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 азот [bg] азот گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 академия [bg] академия گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 акация [bg] акация گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 акт [bg] акт گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 автомобил [bg] автомобил گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 щадя [bg] щадя گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2009 щанд [bg] щанд گۆکردنی 0 دەنگی