پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/08/2015 beneficjusz [pl] beneficjusz گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 sufragan [pl] sufragan گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 biali mnisi [pl] biali mnisi گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 biała szata [pl] biała szata گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bicie dzwonów [pl] bicie dzwonów گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bielizna kielichowa [pl] bielizna kielichowa گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 biskup sufragan [pl] biskup sufragan گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 biskup tytularny [pl] biskup tytularny گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 biskup ordynariusz [pl] biskup ordynariusz گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 przebłagać [pl] przebłagać گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 przebłagalny [pl] przebłagalny گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 Błogosławiona Dziewica Maryja [pl] Błogosławiona Dziewica Maryja گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bogomili [pl] bogomili گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bojaźń Boża [pl] bojaźń Boża گۆکردنی 1 دەنگی
24/08/2015 immanencja [pl] immanencja گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 ubóstwiany [pl] ubóstwiany گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 Bóg Ojciec [pl] Bóg Ojciec گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 Syn Boży [pl] Syn Boży گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bracia czescy [pl] bracia czescy گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bracia morawscy [pl] bracia morawscy گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bracia Pańscy [pl] bracia Pańscy گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bracia świeccy [pl] bracia świeccy گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bracia zakonni [pl] bracia zakonni گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 ojcowie zakonni [pl] ojcowie zakonni گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bractwo kurkowe [pl] bractwo kurkowe گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 sodalicja [pl] sodalicja گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bractwo miłosierdzia [pl] bractwo miłosierdzia گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bractwo różańcowe [pl] bractwo różańcowe گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 brewe [pl] brewe گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 list apostolski [pl] list apostolski گۆکردنی 0 دەنگی