پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/04/2016 polipropylen [pl] polipropylen گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 higieniczno-sanitarne [pl] higieniczno-sanitarne گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 Zuchniewicz [pl] Zuchniewicz گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 miechowianin [pl] miechowianin گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 międzyrządowy [pl] międzyrządowy گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 pozaziemski [pl] pozaziemski گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 proszkowy [pl] proszkowy گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 papryczka [pl] papryczka گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 maszerował [pl] maszerował گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 superkomfort [pl] superkomfort گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 Ekspresowa czy zwykła? [pl] Ekspresowa czy zwykła? گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 Jaka szkoda! [pl] Jaka szkoda! گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 przedmioty wartościowe [pl] przedmioty wartościowe گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 Kawecki [pl] Kawecki گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 Gdzie mogę kupić znaczki? [pl] Gdzie mogę kupić znaczki? گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 Gdzie jest skrzynka pocztowa? [pl] Gdzie jest skrzynka pocztowa? گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 Jaki jest przelicznik? [pl] Jaki jest przelicznik? گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2016 Siostrzonek [pl] Siostrzonek گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 aktywa i pasywa [pl] aktywa i pasywa گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 rynek gwarantowany [pl] rynek gwarantowany گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 jak najkorzystniej [pl] jak najkorzystniej گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 przyznać premię [pl] przyznać premię گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 przyjąć ofertę w przetargu [pl] przyjąć ofertę w przetargu گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 nałożenie konfiskaty [pl] nałożenie konfiskaty گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 zaległe odsetki [pl] zaległe odsetki گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 zaległy czynsz [pl] zaległy czynsz گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 reszta należności wekslowej [pl] reszta należności wekslowej گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 weksel obciążający bank [pl] weksel obciążający bank گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 rok obliczeniowy [pl] rok obliczeniowy گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 rok bazowy [pl] rok bazowy گۆکردنی 1 دەنگی