پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/08/2015 Arka Przymierza [pl] Arka Przymierza گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 Baranek Boży [pl] Baranek Boży گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bartolomici [pl] bartolomici گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 beatyfikowana [pl] beatyfikowana گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 begardzi [pl] begardzi گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 beginki [pl] beginki گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 beneficjusz [pl] beneficjusz گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 sufragan [pl] sufragan گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 biali mnisi [pl] biali mnisi گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 biała szata [pl] biała szata گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bicie dzwonów [pl] bicie dzwonów گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bielizna kielichowa [pl] bielizna kielichowa گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 biskup sufragan [pl] biskup sufragan گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 biskup tytularny [pl] biskup tytularny گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 biskup ordynariusz [pl] biskup ordynariusz گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 przebłagać [pl] przebłagać گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 przebłagalny [pl] przebłagalny گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 Błogosławiona Dziewica Maryja [pl] Błogosławiona Dziewica Maryja گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bogomili [pl] bogomili گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bojaźń Boża [pl] bojaźń Boża گۆکردنی 1 دەنگی
24/08/2015 immanencja [pl] immanencja گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 ubóstwiany [pl] ubóstwiany گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 Bóg Ojciec [pl] Bóg Ojciec گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 Syn Boży [pl] Syn Boży گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bracia czescy [pl] bracia czescy گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bracia morawscy [pl] bracia morawscy گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bracia Pańscy [pl] bracia Pańscy گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bracia świeccy [pl] bracia świeccy گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 bracia zakonni [pl] bracia zakonni گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 ojcowie zakonni [pl] ojcowie zakonni گۆکردنی 0 دەنگی