پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/08/2015 odpis amortyzacyjny [pl] odpis amortyzacyjny گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 rynek kapitałowy [pl] rynek kapitałowy گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 rynek finansowy [pl] rynek finansowy گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 rynek pieniężny [pl] rynek pieniężny گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 współsprawca [pl] współsprawca گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 zdolność płatnicza [pl] zdolność płatnicza گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 zdolność procesowa [pl] zdolność procesowa گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 nieczynienie [pl] nieczynienie گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 łamanie prawa [pl] łamanie prawa گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 naruszenie prawa [pl] naruszenie prawa گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 granice nieruchomości [pl] granice nieruchomości گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 przypadkowa śmierć [pl] przypadkowa śmierć گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 prawa nabyte [pl] prawa nabyte گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 oskarżycielski [pl] oskarżycielski گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 oskarżający [pl] oskarżający گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 oskarżyciel posiłkowy [pl] oskarżyciel posiłkowy گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 poskarżyć się [pl] poskarżyć się گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 skarżący [pl] skarżący گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 prawuj [pl] prawuj گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 analiza wskaźnikowa [pl] analiza wskaźnikowa گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 rok budżetowy [pl] rok budżetowy گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 faktorant [pl] faktorant گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 faktoringowy [pl] faktoringowy گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 stąpając [pl] stąpając گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 falujących [pl] falujących گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 Wyzewa [pl] Wyzewa گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 ojciec generał [pl] ojciec generał گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 obmycie [pl] obmycie گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 abortować [pl] abortować گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 agada [pl] agada گۆکردنی 0 دەنگی