پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/08/2015 rok bazowy [pl] rok bazowy گۆکردنی 1 دەنگی
24/08/2015 podlegać ratyfikacji [pl] podlegać ratyfikacji گۆکردنی 1 دەنگی
24/08/2015 rynek o zniżkowej tendencji [pl] rynek o zniżkowej tendencji گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 obligacja na okaziciela [pl] obligacja na okaziciela گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 przed opodatkowaniem [pl] przed opodatkowaniem گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 najkorzystniejsza cena [pl] najkorzystniejsza cena گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 najkorzystniejszy kurs [pl] najkorzystniejszy kurs گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 podatek od zakładów [pl] podatek od zakładów گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 gwarancja przetargowa [pl] gwarancja przetargowa گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 spekulant czarnorynkowy [pl] spekulant czarnorynkowy گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 superdywidenda [pl] superdywidenda گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 emisja bonusowa [pl] emisja bonusowa گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 rynek zwyżkujący [pl] rynek zwyżkujący گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 zwyżkujący [pl] zwyżkujący گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 zwyżkowo [pl] zwyżkowo گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 zmiana koniunktury [pl] zmiana koniunktury گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 koniunktura gospodarcza [pl] koniunktura gospodarcza گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 spadek koniunktury [pl] spadek koniunktury گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 prognozowanie koniunktury [pl] prognozowanie koniunktury گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 wskaźnik koniunktury [pl] wskaźnik koniunktury گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 wskaźniki koniunktury [pl] wskaźniki koniunktury گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 recesja gospodarcza [pl] recesja gospodarcza گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 ożywienie gospodarcze [pl] ożywienie gospodarcze گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 obrót globalny [pl] obrót globalny گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 sytuacja gospodarcza [pl] sytuacja gospodarcza گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 wskaźnik siły nabywczej [pl] wskaźnik siły nabywczej گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 kapitał zmobilizowany [pl] kapitał zmobilizowany گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 makler wekslowy [pl] makler wekslowy گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 zlecenie kasujące [pl] zlecenie kasujące گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 akumulacja kapitału [pl] akumulacja kapitału گۆکردنی 0 دەنگی