پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/08/2015 rozkrochmalić się [pl] rozkrochmalić się گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 pokazywać się [pl] pokazywać się گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 miastowi [pl] miastowi گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2015 uwędzić się [pl] uwędzić się گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 bez reszty [pl] bez reszty گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 w byle jaki sposób [pl] w byle jaki sposób گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 bez znaczenia [pl] bez znaczenia گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 gdybający [pl] gdybający گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 co drugi [pl] co drugi گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 krótko mówiąc [pl] krótko mówiąc گۆکردنی 1 دەنگی
17/03/2015 innymi słowy [pl] innymi słowy گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 mimo to [pl] mimo to گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 całą dobę [pl] całą dobę گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 a więc zatem [pl] a więc zatem گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 gdyby nie to [pl] gdyby nie to گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 gdybanie [pl] gdybanie گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 pomimo to [pl] pomimo to گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 irrelewantny [pl] irrelewantny گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 dlatego więc [pl] dlatego więc گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 pomimo wszystko [pl] pomimo wszystko گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 jeśli chodzi o to [pl] jeśli chodzi o to گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 bezstronnie mówiąc [pl] bezstronnie mówiąc گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 bez ogródek mówiąc [pl] bez ogródek mówiąc گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 ale za to [pl] ale za to گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 w kolejce [pl] w kolejce گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 dosłownie mówiąc [pl] dosłownie mówiąc گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 zawżdy [pl] zawżdy گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 ależ oczywiście [pl] ależ oczywiście گۆکردنی 1 دەنگی
17/03/2015 nie mówiąc o [pl] nie mówiąc o گۆکردنی 0 دەنگی
17/03/2015 ogólnie mówiąc [pl] ogólnie mówiąc گۆکردنی 0 دەنگی