پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
17/10/2020 wiktuały [pl] wiktuały گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 wartość autoteliczna [pl] wartość autoteliczna گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 utylitarysta [pl] utylitarysta گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 ścibić [pl] ścibić گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 woluntarysta [pl] woluntarysta گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 sakramentologia [pl] sakramentologia گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 soteriologia [pl] soteriologia گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 sempiterna [pl] sempiterna گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 obskuranctwo [pl] obskuranctwo گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 prozelita [pl] prozelita گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 neptek [pl] neptek گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 oskoma [pl] oskoma گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 skonfudować [pl] skonfudować گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 konfrater [pl] konfrater گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 ineksprymable [pl] ineksprymable گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 idiolatria [pl] idiolatria گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 monizm [pl] monizm گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 holizm [pl] holizm گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 hipodoncja [pl] hipodoncja گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 felerysta [pl] felerysta گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 facambuł [pl] facambuł گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 eponim [pl] eponim گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 enofil [pl] enofil گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 emablować [pl] emablować گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 adultyzm [pl] adultyzm گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2017 indyferentność [pl] indyferentność گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2017 kwoktanie [pl] kwoktanie گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2017 kwoktać [pl] kwoktać گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2017 kwokanie [pl] kwokanie گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2017 kwokacz [pl] kwokacz گۆکردنی 0 دەنگی