پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
19/08/2019 flygtimmarna [sv] flygtimmarna گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 uranstrålarna [sv] uranstrålarna گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 uranstrålar [sv] uranstrålar گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 uranstrålen [sv] uranstrålen گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 bönetimmen [sv] bönetimmen گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 sångtimmen [sv] sångtimmen گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 sångtimme [sv] sångtimme گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 bönetimmarna [sv] bönetimmarna گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 bönetimmar [sv] bönetimmar گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 flygtimmen [sv] flygtimmen گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 sångtimmarna [sv] sångtimmarna گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 sångtimmar [sv] sångtimmar گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 lektimme [sv] lektimme گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 geltimmar [sv] geltimmar گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 lånerörelserna [sv] lånerörelserna گۆکردنی -1 دەنگی
19/08/2019 lånerörelser [sv] lånerörelser گۆکردنی -1 دەنگی
19/08/2019 klånerörelsen [sv] klånerörelsen گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 albedo [sv] albedo گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 Bhojpuri [sv] Bhojpuri گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 Waldemar Bergendahl [sv] Waldemar Bergendahl گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 Marathi [sv] Marathi گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 Hörnefors [sv] Hörnefors گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 Olle Snismarck [sv] Olle Snismarck گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 Venusberg [sv] Venusberg گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 Kåle [sv] Kåle گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 Rudolf Kjellén [sv] Rudolf Kjellén گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 Flyman [sv] Flyman گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 Sahlander [sv] Sahlander گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 Burstedt [sv] Burstedt گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2019 Ballofix [sv] Ballofix گۆکردنی 0 دەنگی