بەکارهێنەر:

pernys32

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی pernys32

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
10/12/2018 Frohagen [sv] Frohagen گۆکردنی 0 دەنگی
10/12/2018 Nathorst [sv] Nathorst گۆکردنی 0 دەنگی
10/12/2018 Yonna [sv] Yonna گۆکردنی 0 دەنگی
10/12/2018 valin [sv] valin گۆکردنی 0 دەنگی
10/12/2018 diarienummer [sv] diarienummer گۆکردنی 0 دەنگی
10/12/2018 antagningsbeskedet [sv] antagningsbeskedet گۆکردنی 1 دەنگی
10/12/2018 nyansering [sv] nyansering گۆکردنی 0 دەنگی
07/12/2018 Hugo Leufvenius [sv] Hugo Leufvenius گۆکردنی 0 دەنگی
07/12/2018 kvantiteter [sv] kvantiteter گۆکردنی 0 دەنگی
07/12/2018 distal [sv] distal گۆکردنی 0 دەنگی
07/12/2018 Spagat [sv] Spagat گۆکردنی 0 دەنگی
06/12/2018 | [sv] | گۆکردنی 0 دەنگی
06/12/2018 debile [sv] debile گۆکردنی 0 دەنگی
06/12/2018 outgrundliga [sv] outgrundliga گۆکردنی 0 دەنگی
06/12/2018 Adam Reideborn [sv] Adam Reideborn گۆکردنی 0 دەنگی
06/12/2018 Joel Kellman [sv] Joel Kellman گۆکردنی 0 دەنگی
06/12/2018 Helgö [sv] Helgö گۆکردنی 0 دەنگی
06/12/2018 skatterådgivare [sv] skatterådgivare گۆکردنی 0 دەنگی
06/12/2018 upphöjandet [sv] upphöjandet گۆکردنی 0 دەنگی
06/12/2018 beräknar [sv] beräknar گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2018 stoppade [sv] stoppade گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2018 Wenström [sv] Wenström گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2018 rullader [sv] rullader گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2018 Insnärjd [sv] Insnärjd گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2018 självmordet [sv] självmordet گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2018 bane [sv] bane گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2018 Malin Buska [sv] Malin Buska گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2018 vårdfel [sv] vårdfel گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2018 hej hej! [sv] hej hej! گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2018 säljargument [sv] säljargument گۆکردنی 0 دەنگی