پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
13/02/2015 Alzacuellos [es] Alzacuellos گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 francmasonería [es] francmasonería گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2013 Juan Guillermo Cuadrado [es] Juan Guillermo Cuadrado گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2013 sumergiendo [es] sumergiendo گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2013 recirculan [es] recirculan گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2013 plan de ahorro [es] plan de ahorro گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2013 Juan Alfaro [es] Juan Alfaro گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2013 corretea [es] corretea گۆکردنی 0 دەنگی
08/11/2013 Ginés de Mafra [es] Ginés de Mafra گۆکردنی 0 دەنگی
05/11/2013 compañía aérea [es] compañía aérea گۆکردنی 0 دەنگی
05/11/2013 espacio aéreo [es] espacio aéreo گۆکردنی 0 دەنگی
05/11/2013 Glucofilia [es] Glucofilia گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2012 atribuyendo [es] atribuyendo گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 acechado [es] acechado گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 Yacimientos Petrolíferos Fiscales [es] Yacimientos Petrolíferos Fiscales گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 cansando [es] cansando گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 emboquillado [es] emboquillado گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 doctorando [es] doctorando گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 chulazo [es] chulazo گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 solicitando [es] solicitando گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 tanteado [es] tanteado گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 tanteando [es] tanteando گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 ensayado [es] ensayado گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 justificado [es] justificado گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 justificador [es] justificador گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 ajusticiando [es] ajusticiando گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 ajusticiado [es] ajusticiado گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 escarbadientes [es] escarbadientes گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 propuso [es] propuso گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2012 re [es] re گۆکردنی 0 دەنگی