پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
25/12/2010 filodoxia [pt] filodoxia گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filodoce [pt] filodoce گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filódio [pt] filódio گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filocrata [pt] filocrata گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filocitase [pt] filocitase گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filodina [pt] filodina گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filodérmico [pt] filodérmico گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filode [pt] filode گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filodinídeo [pt] filodinídeo گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 Página Inicial [pt] Página Inicial گۆکردنی 1 دەنگی
25/12/2010 Língua Nǀu [pt] Língua Nǀu گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 vi [pt] vi گۆکردنی 0 دەنگی
22/11/2010 Rifaina [pt] Rifaina گۆکردنی 0 دەنگی
22/11/2010 Paty do Alferes [pt] Paty do Alferes گۆکردنی 0 دەنگی
22/11/2010 Dulce Quental [pt] Dulce Quental گۆکردنی 0 دەنگی
19/11/2010 blazer [pt] blazer گۆکردنی 1 دەنگی
19/11/2010 constitucionalissimamente [pt] constitucionalissimamente گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/11/2010 galação [pt] galação گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/11/2010 fungação [pt] fungação گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/11/2010 esporulação [pt] esporulação گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/11/2010 devassação [pt] devassação گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/11/2010 devassamento [pt] devassamento گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/11/2010 enterração [pt] enterração گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/11/2010 confortação [pt] confortação گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/11/2010 arrendação [pt] arrendação گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/11/2010 apartação [pt] apartação گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/11/2010 herborização [pt] herborização گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/11/2010 espermatizar [pt] espermatizar گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/11/2010 culpabilizar [pt] culpabilizar گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/11/2010 escravizar [pt] escravizar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن