بەکارهێنەر:

olfine

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی olfine

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
23/05/2017 skorsten [da] skorsten گۆکردنی 0 دەنگی
23/05/2017 børnehaveklasse [da] børnehaveklasse گۆکردنی 0 دەنگی
23/05/2017 slægtskab [da] slægtskab گۆکردنی 0 دەنگی
23/05/2017 afløser [da] afløser گۆکردنی 0 دەنگی
23/05/2017 dobbeltværelse [da] dobbeltværelse گۆکردنی 0 دەنگی
01/03/2017 Ragna [da] Ragna گۆکردنی 0 دەنگی
01/03/2017 vejkort [da] vejkort گۆکردنی 0 دەنگی
01/03/2017 Andreas Helgstrand [da] Andreas Helgstrand گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2016 Phlake [da] Phlake گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2016 intetsteds [da] intetsteds گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2016 Gerth [da] Gerth گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2016 Andreas Cornelius [da] Andreas Cornelius گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2016 strateg [da] strateg گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2016 middelalderligt [da] middelalderligt گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2016 Pernille Harder [da] Pernille Harder گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2016 tilstrækkelig [da] tilstrækkelig گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2016 bordplade [da] bordplade گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2016 Langs [da] Langs گۆکردنی 1 دەنگی
26/11/2016 tidsrøver [da] tidsrøver گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2016 distrikt [da] distrikt گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2016 Palle Mikkelborg [da] Palle Mikkelborg گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2016 oksesteg [da] oksesteg گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2016 boulevard [da] boulevard گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2016 afmærke [da] afmærke گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2016 overvejede [da] overvejede گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2016 purpur [da] purpur گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2016 takket [da] takket گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2016 ikke engang [da] ikke engang گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2016 begynderdansk [da] begynderdansk گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2016 Ågerup [da] Ågerup گۆکردنی 0 دەنگی