پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/04/2008 ombligo [es] ombligo گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 excremento [es] excremento گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 Eduardo [es] Eduardo گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 paja [es] paja گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 hombrecito [es] hombrecito گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 uña [es] uña گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/04/2008 montonero [es] montonero گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 idiota [es] idiota گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 tequila [es] tequila گۆکردنی -2 دەنگی
05/04/2008 cancha [es] cancha گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 mosquito [es] mosquito گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 página [es] página گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/04/2008 ayuda [es] ayuda گۆکردنی 1 دەنگی
05/04/2008 corneta [es] corneta گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 dolor [es] dolor گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 Lara [es] Lara گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/04/2008 Alfredo [es] Alfredo گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 catalanes [es] catalanes گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 burro [es] burro گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 gracioso [es] gracioso گۆکردنی 1 دەنگی
05/04/2008 Pantera [es] Pantera گۆکردنی 0 دەنگی