پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
09/04/2008 megáfono [es] megáfono گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2008 sinfonía [es] sinfonía گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2008 melodía [es] melodía گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2008 no [es] no گۆکردنی 1 دەنگی
09/04/2008 él [es] él گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2008 esta [es] esta گۆکردنی -1 دەنگی
09/04/2008 esa [es] esa گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2008 aquella [es] aquella گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2008 vosotros [es] vosotros گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/04/2008 [es] tú گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/04/2008 usted [es] usted گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2008 drenaje [es] drenaje گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2008 sonda [es] sonda گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2008 China [es] China گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2008 Brasil [es] Brasil گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2008 Japón [es] Japón گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/04/2008 concentración [es] concentración گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2008 directo [es] directo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/04/2008 uva [es] uva گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2008 fin de semana [es] fin de semana گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/04/2008 Tamaulipas [es] Tamaulipas گۆکردنی -1 دەنگی
05/04/2008 ley [es] ley گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/04/2008 presentación [es] presentación گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/04/2008 México [es] México گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 poncho [es] poncho گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 redondito [es] redondito گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 semillero [es] semillero گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 cachete [es] cachete گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 mandarina [es] mandarina گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 cablecito [es] cablecito گۆکردنی 0 دەنگی