پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/02/2012 sciumi [scn] sciumi گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 nidificante migratore [it] nidificante migratore گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 nidificante [it] nidificante گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 appiattita [it] appiattita گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 Iovene [it] Iovene گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 distinguono [it] distinguono گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 Cicciu [scn] Cicciu گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 chiddu [scn] chiddu گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 uddicu [scn] uddicu گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 piettu [scn] piettu گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 finuccieddu i timpa [scn] finuccieddu i timpa گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 finuocciu [scn] finuocciu گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 giacere [it] giacere گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 godere [it] godere گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/02/2012 ventitreesimo [it] ventitreesimo گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 baroncini [it] baroncini گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 curvatubi [it] curvatubi گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 forsizia [it] forsizia گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 curvilineo [it] curvilineo گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 vacillamento [it] vacillamento گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 dabbasso [it] dabbasso گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 rutenio [it] rutenio گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 rilasciata [it] rilasciata گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 cicloamatore [it] cicloamatore گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 equipaggiando [it] equipaggiando گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 disomogeneo [it] disomogeneo گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 ibrida [it] ibrida گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 meneghina [it] meneghina گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 influisce [it] influisce گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2012 carbonile [it] carbonile گۆکردنی 0 دەنگی