پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/04/2009 повнимательнее [ru] повнимательнее گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 обеих [ru] обеих گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 поза [ru] поза گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 покупать [ru] покупать گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 гибель [ru] гибель گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 угроза [ru] угроза گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 радиоприёмник [ru] радиоприёмник گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 дочь [ru] дочь گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 качаться [ru] качаться گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 прогноз [ru] прогноз گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 участь [ru] участь گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 школьники [ru] школьники گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 суметь [ru] суметь گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 оборот [ru] оборот گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 девица [ru] девица گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 возненавидеть [ru] возненавидеть گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 безлюдный [ru] безлюдный گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 тщетно [ru] тщетно گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 южный [ru] южный گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 зеркало [ru] зеркало گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 лететь [ru] лететь گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 осваивать [ru] осваивать گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 бесконечное [ru] бесконечное گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 суховато [ru] суховато گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 колчан [ru] колчан گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 персонаж [ru] персонаж گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 учинить [ru] учинить گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 обычный [ru] обычный گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 скольких [ru] скольких گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 недоразвитый [ru] недоразвитый گۆکردنی 0 دەنگی