پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/04/2009 завещание [ru] завещание گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 архив [ru] архив گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 юридически [ru] юридически گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 зацепка [ru] зацепка گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 безусловно [ru] безусловно گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 прецедент [ru] прецедент گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 имущество [ru] имущество گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 рассудок [ru] рассудок گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 составить [ru] составить گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 криво [ru] криво گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 толком [ru] толком گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 связаться [ru] связаться گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 обман [ru] обман گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 оптический [ru] оптический گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 ошибочно [ru] ошибочно گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 соглашаться [ru] соглашаться گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 ландшафт [ru] ландшафт گۆکردنی -1 دەنگی
04/04/2009 шорох [ru] шорох گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 красота [ru] красота گۆکردنی 4 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 манера [ru] манера گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 колорит [ru] колорит گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 тематика [ru] тематика گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 ошеломляющее [ru] ошеломляющее گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 символизм [ru] символизм گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 зритель [ru] зритель گۆکردنی -1 دەنگی
04/04/2009 цвет [ru] цвет گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 Альберт [ru] Альберт گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 фамилия [ru] фамилия گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 триумф [ru] триумф گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 наниматель [ru] наниматель گۆکردنی 0 دەنگی