پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/04/2009 подрывающие [ru] подрывающие گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 предчувствиям [ru] предчувствиям گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 проблему [ru] проблему گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 пещерного [ru] пещерного گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 характерны [ru] характерны گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 направитесь [ru] направитесь گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 отклонилось [ru] отклонилось گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 вздрогнув [ru] вздрогнув گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 стук [ru] стук گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 механизм [ru] механизм گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 заглянуть [ru] заглянуть گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 весомо [ru] весомо گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 пригодиться [ru] пригодиться گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 надет [ru] надет گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 опустить [ru] опустить گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 прикрепленный [ru] прикрепленный گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 автоматический [ru] автоматический گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 перекусить [ru] перекусить گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 худо [ru] худо گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 придёт [ru] придёт گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 кормиться [ru] кормиться گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 бурьян [ru] бурьян گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 биология [ru] биология گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 идей [ru] идей گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 догадываться [ru] догадываться گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 сути [ru] сути گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 руководство [ru] руководство گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 прилагал [ru] прилагал گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 новых [ru] новых گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 совершено [ru] совершено گۆکردنی 0 دەنگی