پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/04/2009 почувствует [ru] почувствует گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 осознав [ru] осознав گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 оставаясь [ru] оставаясь گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 работающей [ru] работающей گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 ценную [ru] ценную گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 бесспорным [ru] бесспорным گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 пробудился [ru] пробудился گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 верного [ru] верного گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 переходящая [ru] переходящая گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 возможностях [ru] возможностях گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 моменту [ru] моменту گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 запечатлена [ru] запечатлена گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 наследственная [ru] наследственная گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 пробудились [ru] пробудились گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 даре [ru] даре گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 храним [ru] храним گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 сосуда [ru] сосуда گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 перелили [ru] перелили گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 возрасте [ru] возрасте گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 подлинному [ru] подлинному گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 забываете [ru] забываете گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 используемое [ru] используемое گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 развитое [ru] развитое گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 просветите [ru] просветите گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 слушающих [ru] слушающих گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 открытиям [ru] открытиям گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 разрабатываем [ru] разрабатываем گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 отправную [ru] отправную گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 тамошних [ru] тамошних گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 слушанием [ru] слушанием گۆکردنی 0 دەنگی