پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
09/05/2009 притолоку [ru] притолоку گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2009 заставленной [ru] заставленной گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2009 погромыхивает [ru] погромыхивает گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2009 кухней [ru] кухней گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2009 поэму [ru] поэму گۆکردنی 0 دەنگی
15/04/2009 повзрослеет [ru] повзрослеет گۆکردنی 0 دەنگی
15/04/2009 младенческих [ru] младенческих گۆکردنی 0 دەنگی
15/04/2009 подростка [ru] подростка گۆکردنی 0 دەنگی
15/04/2009 мудрыми [ru] мудрыми گۆکردنی 0 دەنگی
15/04/2009 припрячут [ru] припрячут گۆکردنی 0 دەنگی
15/04/2009 отнимут [ru] отнимут گۆکردنی 0 دەنگی
15/04/2009 созреют [ru] созреют گۆکردنی 0 دەنگی
15/04/2009 закладывались [ru] закладывались گۆکردنی 0 دەنگی
15/04/2009 приютили [ru] приютили گۆکردنی 0 دەنگی
15/04/2009 Семёново [ru] Семёново گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2009 предназначили [ru] предназначили گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2009 завтрашнем [ru] завтрашнем گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2009 объявлена [ru] объявлена گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2009 идущих [ru] идущих گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2009 сообщества [ru] сообщества گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2009 входило [ru] входило گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2009 грандиозные [ru] грандиозные گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2009 крылись [ru] крылись گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2009 подозревала [ru] подозревала گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2009 определенной [ru] определенной گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/04/2009 созданной [ru] созданной گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2009 карикатурой [ru] карикатурой گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2009 принадлежал [ru] принадлежал گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2009 инстинкту [ru] инстинкту گۆکردنی 0 دەنگی
09/04/2009 переходящей [ru] переходящей گۆکردنی 0 دەنگی