پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/04/2009 покончить [ru] покончить گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 эгоизм [ru] эгоизм گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 противоположность [ru] противоположность گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 талант [ru] талант گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 неудачно [ru] неудачно گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 удасться [ru] удасться گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 замысел [ru] замысел گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 феодализм [ru] феодализм گۆکردنی -1 دەنگی
04/04/2009 туговато [ru] туговато گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 джин [ru] джин گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 заговорщически [ru] заговорщически گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 новоселье [ru] новоселье گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 срубить [ru] срубить گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 стройные [ru] стройные گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 неоспоримое [ru] неоспоримое گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 успехи [ru] успехи گۆکردنی -1 دەنگی
04/04/2009 приспосабливаться [ru] приспосабливаться گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 превосходство [ru] превосходство گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 лучник [ru] лучник گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 изобретатель [ru] изобретатель گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 лестница [ru] лестница گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 нередко [ru] нередко گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 горечь [ru] горечь گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 происходящее [ru] происходящее گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 андроид [ru] андроид گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 основы [ru] основы گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 становление [ru] становление گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 возложить [ru] возложить گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 повседневно [ru] повседневно گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 размах [ru] размах گۆکردنی 0 دەنگی