پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/04/2009 суховато [ru] суховато گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 колчан [ru] колчан گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 персонаж [ru] персонаж گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 учинить [ru] учинить گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 обычный [ru] обычный گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 скольких [ru] скольких گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 недоразвитый [ru] недоразвитый گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 приготовления [ru] приготовления گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 безмятежно [ru] безмятежно گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 ответный [ru] ответный گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 кровля [ru] кровля گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 инцидент [ru] инцидент گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 незначительный [ru] незначительный گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 пасторально [ru] пасторально گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 обрабатывать [ru] обрабатывать گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 частности [ru] частности گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 воспитатель [ru] воспитатель گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 устроиться [ru] устроиться گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 ничья [ru] ничья گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 фабрика [ru] фабрика گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 приглядеться [ru] приглядеться گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 кукуруза [ru] кукуруза گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 невинно [ru] невинно گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 независимость [ru] независимость گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2009 твердость [ru] твердость گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 освоение [ru] освоение گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 сыновья [ru] сыновья گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 экспериментировать [ru] экспериментировать گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 конкурировать [ru] конкурировать گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2009 рынок [ru] рынок گۆکردنی 0 دەنگی