پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/07/2013 желаем [ru] желаем گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 пойди-ка [ru] пойди-ка گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 умняра [ru] умняра گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 облиздат [ru] облиздат گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 засмеялись [ru] засмеялись گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 сослуживец [ru] сослуживец گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 торс [bg] торс گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 черепашка [ru] черепашка گۆکردنی 1 دەنگی
12/07/2013 закосить [ru] закосить گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 шлёпки [ru] шлёпки گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 монпансье [ru] монпансье گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 попьём [ru] попьём گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 ламповщица [ru] ламповщица گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 самоспасатель изолирующий [ru] самоспасатель изолирующий گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 граммонал [ru] граммонал گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 бейджик [ru] бейджик گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 лейблы [ru] лейблы گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 пиплы [ru] пиплы گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 Невский проспект [ru] Невский проспект گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 привет [ru] привет گۆکردنی 2 دەنگی
12/07/2013 Алексей Миллер [ru] Алексей Миллер گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 Россия [ru] Россия گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 мятежный [ru] мятежный گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 здравствуйте [ru] здравствуйте گۆکردنی -1 دەنگی
12/07/2013 метр [ru] метр گۆکردنی 1 دەنگی
12/07/2013 Акулина [ru] Акулина گۆکردنی -1 دەنگی
12/07/2013 вымпел [ru] вымпел گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 гастроэнтерит [ru] гастроэнтерит گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 бешенстве [ru] бешенстве گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2013 Мэттью Фокс [ru] Мэттью Фокс گۆکردنی 0 دەنگی