پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
28/06/2015 진행자 [ko] 진행자 گۆکردنی 0 دەنگی
28/06/2015 회계하다 [ko] 회계하다 گۆکردنی 0 دەنگی
28/06/2015 부쩍 [ko] 부쩍 گۆکردنی 0 دەنگی
28/06/2015 무증상 [ko] 무증상 گۆکردنی 0 دەنگی
28/06/2015 기밀유지 [ko] 기밀유지 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 몰래 [ko] 몰래 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남량 [ko] 남량 گۆکردنی 0 دەنگی
12/06/2015 얼음장 [ko] 얼음장 گۆکردنی 0 دەنگی
12/06/2015 얼음덩이 [ko] 얼음덩이 گۆکردنی 0 دەنگی
12/06/2015 얼버무리다 [ko] 얼버무리다 گۆکردنی 0 دەنگی
12/06/2015 얼룩소 [ko] 얼룩소 گۆکردنی 0 دەنگی
12/06/2015 감칠맛 [ko] 감칠맛 گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2015 기권 [ko] 기권 گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2015 쪽팔리다 [ko] 쪽팔리다 گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2015 요양하다 [ko] 요양하다 گۆکردنی 0 دەنگی