پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
16/10/2009 posee [es] posee گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 Oftalmología [es] Oftalmología گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 extinguirse [es] extinguirse گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 instalan [es] instalan گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 orilla [es] orilla گۆکردنی 3 دەنگی
16/10/2009 guacamayo de Spix [es] guacamayo de Spix گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 denomina [es] denomina گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 estuviera [es] estuviera گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 nutria marina [es] nutria marina گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 búhos [es] búhos گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 definitiva [es] definitiva گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 encorvado [es] encorvado گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 absorbe [es] absorbe گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 depredador [es] depredador گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 néctar [es] néctar گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 colibrí [es] colibrí گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 fijo [es] fijo گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 palmípeda [es] palmípeda گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 trompa [es] trompa گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 loro [es] loro گۆکردنی 1 دەنگی
16/10/2009 guacamayos [es] guacamayos گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 flamencos [es] flamencos گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 exportan [es] exportan گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 hábitat [es] hábitat گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 anidan [es] anidan گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 epicontinentales [es] epicontinentales گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 echarán [es] echarán گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 filtrar [es] filtrar گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 carnívora [es] carnívora گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2009 aprovecha [es] aprovecha گۆکردنی 0 دەنگی