پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/11/2008 Roubaix [fr] Roubaix گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/11/2008 paris-roubaix [fr] paris-roubaix گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2008 Tour de France [fr] Tour de France گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/11/2008 connard [fr] connard گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/11/2008 paisiblement [fr] paisiblement گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2008 fier [fr] fier گۆکردنی 5 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/11/2008 enseigne [fr] enseigne گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2008 polysémie [fr] polysémie گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2008 poignée [fr] poignée گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2008 Chabot [fr] Chabot گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2008 Pinot meunier [fr] Pinot meunier گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/11/2008 montagne [fr] montagne گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/11/2008 étudiante [fr] étudiante گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/11/2008 professeur [fr] professeur گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/11/2008 juin [fr] juin گۆکردنی 5 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/11/2008 gauche [fr] gauche گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/11/2008 dîne [fr] dîne گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2008 Beaune [fr] Beaune گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2008 Desnos [fr] Desnos گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2008 Appert [fr] Appert گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2008 facile [fr] facile گۆکردنی 1 دەنگی
03/11/2008 ce matin [fr] ce matin گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/11/2008 Eto'o [fr] Eto'o گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2008 cliché [fr] cliché گۆکردنی 2 دەنگی
03/11/2008 deviens [fr] deviens گۆکردنی -1 دەنگی
03/11/2008 Poincaré [fr] Poincaré گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2008 élèves [fr] élèves گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/11/2008 dernier [fr] dernier گۆکردنی 4 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/11/2008 Boucheron [fr] Boucheron گۆکردنی 0 دەنگی
03/11/2008 bouteille [fr] bouteille گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن