بەکارهێنەر:

mbasit

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی mbasit

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/03/2017 تجربے [ur] تجربے گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 تلخیص [ur] تلخیص گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 پندرہواں [ur] پندرہواں گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 ٹیبل لیمپ [ur] ٹیبل لیمپ گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 تیرہواں [ur] تیرہواں گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 گیراج [ur] گیراج گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 واشنگ مشین [ur] واشنگ مشین گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 زپ [ur] زپ گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 اسکارف [ur] اسکارف گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 سویٹر [ur] سویٹر گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 ساکٹ [ur] ساکٹ گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 سنیک [ur] سنیک گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 ہینگر [ur] ہینگر گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 پلگ [ur] پلگ گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 ٹیچر [ur] ٹیچر گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 تینوں [ur] تینوں گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 ٹریکٹر [ur] ٹریکٹر گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 چلمچی [ur] چلمچی گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 چوکیدار [ur] چوکیدار گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 دونوں [ur] دونوں گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 دینا [ur] دینا گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 دانشور [ur] دانشور گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 ساتھی [ur] ساتھی گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 چهونا [ur] چهونا گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 بوسہ دینا [ur] بوسہ دینا گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 پگهلنا [ur] پگهلنا گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 کهودنا [ur] کهودنا گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 کهڑا ہونا [ur] کهڑا ہونا گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 ہمسایے [ur] ہمسایے گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 برگزیدہ [ur] برگزیدہ گۆکردنی 0 دەنگی