بەکارهێنەر:

mbasit

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی mbasit

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/03/2017 تنازعات [ur] تنازعات گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 موٹا [ur] موٹا گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 فلم [ur] فلم گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 سبزی [ur] سبزی گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 سب [ur] سب گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 کلاس [ur] کلاس گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 شاعر [ur] شاعر گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 اشنان [ur] اشنان گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 چوہیا [ur] چوہیا گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 ناپايدار [ur] ناپايدار گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 یوم [ur] یوم گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 لائبریری [ur] لائبریری گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 گول [ur] گول گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 چوزہ [ur] چوزہ گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 جھونپڑا [ur] جھونپڑا گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 جشن بہاراں [ur] جشن بہاراں گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 پیڑ [ur] پیڑ گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 آرام دہ [ur] آرام دہ گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 حیاتیات [ur] حیاتیات گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 گہری [ur] گہری گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 پنکها [ur] پنکها گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 کانچ [ur] کانچ گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 دسترخوان‎ [ur] دسترخوان‎ گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 رشدی [ur] رشدی گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 ناز [ur] ناز گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 پَير [ur] پَير گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 ٹوبہ ٹیک سنگھ [ur] ٹوبہ ٹیک سنگھ گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 راولپنڈی [ur] راولپنڈی گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 سیکنڈ [ur] سیکنڈ گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 ساعت [ur] ساعت گۆکردنی 0 دەنگی